دفتر طرح و برنامه مجري برنامه ريزي‌هاي راهبردي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در مجتمع می باشد.

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری