سامانه‌های فناوری

بخش‌های مجتمع

اهم فعالیت‌های دفتر طرح و برنامه

 • تدوین شاخص های سنجش عملکرد پژوهشکده و مقاطع بر اساس سیاست های ابلاغی موسسه
 • تدوین شاخص های هوشمند سازی مدرسه و اعلام به بخش های مختلف جهت حرکت یکنواخت مجموعه به سمت اهداف به صورت محتوایی
 • ممیزی عملکرد مقاطع بر اساس شاخص های مندرج در طرح درجه بندی مدارس، کتاب نقشه راه مدارس هوشمند و سیاست های ابلاغی موسسه به صورت مستمر
 • حضور مستمر در فرآیند طرح کاوش و همراهی در طراحی و برنامه ریزی فعالیت ها و ارائه تحلیل نهایی کاوش به موسسه در پایان هر دوره
 • تلاش در جهت پیاده سازی نظام فرآیندیو مستند سازی برخی فرآیندهای مهم مجموعه
 • نظارت و هدایت محتوایی بر آزمایشگاه کنترل حرکت
 • همراهی با مدیریت در تدوین سیاستهای سال بعد بر اساس ماتریس swot و سند ابلاغی تحول آموزش و پرورش، نیازهای مجموعه و انتظارات مخاطبان
 • سنجش عملکرد واحد های مختلف پژوهشکده بر اساس فرم های مربوطه و ارائه میزان دستیابی به اهداف به موسسه
 • سنجش میزان رضایت مخاطبان، میزان تحقق اهداف و اثربخشی برنامه ها با طراحی فرم های نظرسنجی در سه سطح دانش آموز، اولیاء و همکاران
 • ارائه تحلیل در حوزه فعالیت های در جریان در زمینه های مختلف به هیات موسس
 • طراحی و برنامه ریزی محتوا و نحوه ارائه تجربیات موفق مدرسه با هدف انتقال دانش، در جشنواره های معتبر خارج از مدرسه مانند جشنواره بین المللی یادگیری الکترونیکی و ...
 • انجام مطالعات کاربردی و تدوین شرح وظایف و شرایط احراز پست سازمانی و... منطبق بر نیازهای مجموعه
 • حضور در جلسات شورای معاونین به عنوان دبیر جلسات و پی گیری انجام مصوبات مربوطه
 • تدوین نظام ارتقاء و آیین نامه های مربوطه و تلاش جهت اجرایی شدن آن
 • همراهی با موسسه در بازنگری چارت سازمانی، نظام حقوقی و سایر فعالیت های مربوط به سازماندهی و منابع انسانی و تلاش جهت بهینه سازی آن

Free Joomla! template by L.THEME