انتخابات الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی بانوامین(رها) در روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 برگزار گردید.

نتایج این انتخابات به شرح زیر می‌باشد:

 

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری