انتخابات الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی بانوامین(رها) در روز شنبه مورخ 97/7/14 برگزار گردید.

نتایج این انتخابات به شرح زیر می‌باشد:

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری