برنامه کانون ورزشی راه امین شامل توضیحات، برنامه هفتگی استخر و سالن و هزینه های مربوط به آن به شرح زیر است:

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری