دوره طراحی لباس

دوره فن بیان و آیین سخن روی

دوره مهارتی پایتون

دوره آموزشی موشن گرافیک

آموزش در راستای آموزش های درسی و آمادگی کنکور

لطفا جهت رویت فایل اینجا کلیک نمایید.

آموزش در جهت آینده حرفه ای دانش آموز

لطفا جهت رویت فایل اینجا کلیک نمایید.

تقویم آموزشی متوسطه دو در یک نگاه

جهت مشاهده فایل اینجا کلیک نمایید.

سابقه دبیران 2
سابقه دبیران متوسطه 2 مجتمع بانو امین
سابقه دبیران مجتمع بانوامین 4
سابقه دبیران مجتمع بانو امین 5
سابقه دبیران مجتمع بانو امین 6
سابقه دبیران مجتمع بانو امین 7