از آنجاییکه پرداختن به تربیت دخترانه در نظام تربیتی پیش دبستانی؛ برای تربیت زنان نسل آینده و تراز انقلاب اسلامی؛ امری بسیار مهم است و بخش عظیمی از عواطف، احساسات و گرایش های کودک در هفت سال اول شکل می گیرد. لذا در برنامه درسی پیش دبستانی؛ بازیکده ی تربیت دخترانه طراحی گردیده است که در این بازیکده کودکان با ایفای نقش دختری، مادری و بازی های مرتبط با موضوعات تربیت دخترانه مواجه می شوند.

همچنین از طریق بازی های خاله بازی در کلبه های موجود در حیاط پیش دبستانی و سایر وسایل و تجهیزات مرتبط، کودکان می توانند: با گرایش های قدرت روحی، حس مثبت به جایگاه دختر و زن بودن، زیبایی جویی، کمال طلبی، صبر، روابط عاطفی و تقویت کلامی محبت آمیز و… مواجه شوند، در مفاهیم محوری هریک از گرایش ها به ادراک برسند و در طول محتوای روزبازی به صورت غیر مستقیم در جریان مفاهیم آموزشی مرتبط با این موضوع قرار گیرند.