دسته‌بندی نشده

کاوشگری در علوم تجربی

آموزش بر مبنای روش کاوشگری می­تواند یک راه پرانگیزه برای یادگیری علوم باشد .زیرا روی علایق خود بچه­ ها متمرکز می­شود و با توانا کردن آن­ها به پیشبرد تحقیقات خودشان، منجر به تحقق یادگیری فعال می­شود.نشانه گرفتن انگیزه و علایق خود بچه­ ها به طور مثبتی روی عملکرد آن­ها مؤثر است.

آموزش به روش کاوشگری

مطرح کردن مساله واقعی و مرتبط با زندگی دانش آموزان

ایده پردازی فردی و طراحی آن، مطرح کردن ایده در گروه و انتخاب ایده نهایی

انتخاب وسایل مورد نیاز  و ساخت ایده

ارائه در قالب پوستر به سایر گروه ها

ثبت دانش کسب شده و بازاندیشی