دسته‌بندی نشده

رویکرد زمینه محور

از جمله روش تدریس هایی که تعامل دانش آموزان را با یادگیری بیشتر می‌کند.

این رویکرد از این بابت تماتیک نامیده می شود که تم ها را اصل قرار می دهد و مفاهیم علمی رادر ارتباط با این موضوع ها مطرح می کند. در چنین شرایطی چون زمینه‌های یادگیری از بطن زندگی روزمره اخذ می‌شوند، دانش‌آموزان با مفاهیم علمی احساس نزدیکی و آشنایی می‌کنند و انگیزه بیشتری برای یادگیری دارند .

این تم ها مربوط به تجارب زندگی واقعی دانش آموزان است و آنها را قادر می سازد تا ارتباط بین دانش قبلی و جدید ایجاد کنند. هر تم در تمام زمینه های یادگیری ارائه شده است به طوری که دانش آموزان قادر به ایجاد ارتباط معنی دار بین مفاهیم مختلف خواهند شد.آموزش نمی‌تواند در خلاء اتفاق بیفتدچرا که آموزش نیازمند بافت و زمینه است.

راهبردهای آموزش زمینه محور
مثال هایی ازطرح زمینه محور