شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی ، طلایه دار گام دوم انقلاب اسلامی

با هدف آماده سازی برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی ، روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان ، تمرین کار گروهی ، مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران تشکیل شده است.