اهداف و برنامه ها:

۱-ارتقاء سطح آموزش ریاضی
۲-شهودی کردن قوانین ریاضی
۳-افزایش حس مشارکت در دانش آموزان به وسیله بازی های گروهی
۴-جذاب نمودن درس ریاضی برای دانش آموزان با استفاده از بازی های خلاقانه
۵-افزایش خلاقیت در دانش آموزان
۶-افزایش مهارت تفکر در قالب طراحی بازی های جدید