با توجه به ضرورت مشارکت اولیاء در جریان امور مدرسه شکل گیری انجمن اولیاء و مربیان در مجموعه ی بانو امین به جد پیگیری میگردد .  تشکیل کارگروههای مختلف در انجمن ها و وجود انجمن مادران و پدران باعث گردیده ارتباط دو سویه بین اولیا و مجموعه شکل گیرد و در زمانهای مختلف و در برنامه های گوناگون اولیاء عزیز همراه برنامه های مجموعه باشند.

با اینکه به نظر میرسد این مشارکت در مجموعه ی بانو امین به خوبی صورت گرفته اما ضروریست که برنامه های جدید با همراهی اولیای گرامی طراحی و اجرا گردد و مجموعه همواره با آغوش باز منتظر مشارکت اثر بخش اولیاء در مدرسه میباشد. 

اسامی منتخبین محترم انجمن اولیاء و مربیان

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع متوسطه ۲

پدران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

مادران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع متوسطه ۱

پدران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

مادران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع دبستان ۲

پدران

منتخبین انجمن اولیاء پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

مادران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع دبستان ۱

پدران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

مادران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع پیش‌دبستان

پدران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم

مادران

منتخبین انجمن اولیاء نام ونام‌خانوادگی دانش‌آموز پایه
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم
نفر اول منتخب
دانش آموز اول
دهم