اهداف ورزشی مقطع دبستان یک

درطول سال تحصیلی از سالن ورزشگاه جهت آموزش ژیمناستیک و استخر جهت آموزش شنا توسط مربیان ورزشی مجرب بامدارک مربوطه وطبق طرح درس آموزش داده می شود.

افتخارات

کسب مقام اول ژیمناستیک منطقه ای ۱۴۰۲

کسب مقام سوم شنا انفرادی منطقه ای ۱۴۰۲

کسب مقام سوم شنا تیمی منطقه ای ۱۴۰۲