پویش “عند ربهم یرزقون”

“شهادت هنرِ مردانِ خداست” و هنر ما که هنوز زنده‌ایم و داریم در فضای این انقلاب نفس می‌کشیم، ادامه‌ دادنِ راهی است که آنها با خونشان، ستاره‌بارانش کرده‌اند. در آذر ماه ۱۳۹۹، در پی شهادتِ شهیدِ علم، “محسنِ فخری‌زاده”، و در راستای انجام مطالبه‌ی رهبری در ادامه دادن مسیر ایشان و پرداختن زکاتِ علمی که […]