کسب رتبه اول مسابقات سوره مبارکه فجر

شکرانه بسیار دارد؛ تبریک السابقون السابقون به دخترمان “آیه حلاجیان” جهت اول شدن در مسابقات قرائت و حفظ سوره مبارکه فجر در منطقه ۳ یعنی نور علی نور… آیه جان مبارکت و مبارکمان باشد.