متقاضیان در طرح مهردانه به نکات ذیل توجه فرمایند:
  1. سن پذیرش نوآموزان، سه سال تمام( متولدین نیمه دوم۹۷ و نیمه اول ۹۸) می باشد. 
  2. روزهای فعالیت نوآموزان یک روز در هفته به صورت حضوری در کارگاه مادر و کودک خواهد بود. 
  3. نوآموزان در این پایه به اتفاق مادران شان ثبت نام خواهند شد. 
  4. کلاس های آموزشی ویژه مادران به صورت مجازی (آنلاین و آفلاین) حدود ۶ ساعت در هفته می باشد. 
زمان پر کردن فرم پیش ثبت نام در طرح مهردانه  اردیبهشت ۱۴۰۱ می باشد. 
متقاضیان ثبت نام پیش دبستان یک به نکات ذیل توجه فرمایید:
  1.  سن پذیرش نو آموزان، چهار سال تمام (متولدین نیمه دوم ۹۶ و نیمه اول ۹۷) می باشد.
  2. روزهای  فعالیت نوآموزان در روز های زوج در دوبازه صبح یا بعد از ظهر بنا به انتخاب خانواده می باشد و ساعت آن در تقویم اجرایی متعاقبا اعلام می گردد. 
  3. بنا به انتخاب والدین، نوآموز می تواند در یکی از دوحالت حضوری و یا مجازی ثبت نام شود.

لازم به ذکر است، تشکیل کلاس در شرایط عادی حالت تلفیقی نخواهد داشت.

متقاضیان ثبت نام پیش دبستان دو به نکات ذیل توجه فرمایید:
  1. سن پذیرش نوآموزان، پنج سال تمام( متولدین نیمه دوم ۹۵ و نیمه  اول ۹۶ ) می باشد. 
  2. روزهای فعالیت نوآموزان پنج روز در هفته ( روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه) در بازه صبح بوده و ساعت آن در تقویم اجرایی متعاقبا اعلام  می گردد. 
  3. بنا به انتخابات والدین، نوآموز می تواند در یکی از دوحالت حضوری و یا مجازی ثبت نام شود.
لازم به ذکر است، تشکیل کلاس در شرایط عادی حالت تلفیقی نخواهد داشت.