متقاضیان در طرح مهردانه به نکات ذیل توجه فرمایند:
  1. سن پذیرش نوآموزان، سه سال تمام( متولدین نیمه دوم۹۷ و نیمه اول ۹۸) می باشد. 
  2. روزهای فعالیت نوآموزان یک روز در هفته به صورت حضوری در کارگاه مادر و کودک خواهد بود. 
  3. نوآموزان در این پایه به اتفاق مادران شان ثبت نام خواهند شد. 
  4. کلاس های آموزشی ویژه مادران به صورت مجازی (آنلاین و آفلاین) حدود ۶ ساعت در هفته می باشد. 
زمان پر کردن فرم پیش ثبت نام در طرح مهردانه  اردیبهشت ۱۴۰۱ می باشد. 
متقاضیان ثبت نام پیش دبستان یک به نکات ذیل توجه فرمایید:
  1.  سن پذیرش نو آموزان، چهار سال تمام (متولدین نیمه دوم ۹۶ و نیمه اول ۹۷) می باشد.
  2. روزهای  فعالیت نوآموزان در روز های زوج در دوبازه صبح یا بعد از ظهر بنا به انتخاب خانواده می باشد و ساعت آن در تقویم اجرایی متعاقبا اعلام می گردد. 
  3. بنا به انتخاب والدین، نوآموز می تواند در یکی از دوحالت حضوری و یا مجازی ثبت نام شود.

لازم به ذکر است، تشکیل کلاس در شرایط عادی حالت تلفیقی نخواهد داشت.

جهت پر کردن فرم پیش ثبت نام پیش یک از تاریخ ۲۵ دی لغایت ۴ بهمن ۱۴۰۰ می توانید اقدام نمایید.
متقاضیان ثبت نام پیش دبستان دو به نکات ذیل توجه فرمایید:
  1. سن پذیرش نوآموزان، پنج سال تمام( متولدین نیمه دوم ۹۵ و نیمه  اول ۹۶ ) می باشد. 
  2. روزهای فعالیت نوآموزان پنج روز در هفته ( روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه) در بازه صبح بوده و ساعت آن در تقویم اجرایی متعاقبا اعلام  می گردد. 
  3. بنا به انتخابات والدین، نوآموز می تواند در یکی از دوحالت حضوری و یا مجازی ثبت نام شود.
لازم به ذکر است، تشکیل کلاس در شرایط عادی حالت تلفیقی نخواهد داشت.
جهت پر کردن فرم پیش ثبت نام پیش دو از تاریخ ۲۵ دی لغایت ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ میتوانید اقدام نمایید.