مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین با اصول و مبانی روز مدیریت میگردد و چارت سازمانی آن بر مبنای صف و ستاد برنامه ریزی شده و معاونتهای ستادی در جهت پیشبرد مجموعه و رسیدن به اهداف بلند سند تحول گام برداشته و با برنامه ریزی های استراتژیک و در اختیار قرار دادن آن به مدیران صف، مجموعه ی بانو امین را برای رسیدن به مدرسه ی تراز انقلاب اسلامی یاری مینمایند. .

معاونتهای ستادی :

معاونت آموزش و پژوهش

معاونت فرهنگی

معاونت مشاوره

معاونت اداری و پشتیبانی

معاونت طرح و برنامه

مدیران صف:

مقطع پیش دبستان                      پژوهشکده کاوش

مقطع دبستان ۱                           مرکز تربیت بدنی

مقطع دبستان ۲                          مرکز رشدبین الملل

مقطع متوسطه ۱

مقطع متوسطه ۲