• چارت سازمانی

مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین با اصول و مبانی روز مدیریت میگردد و چارت سازمانی آن بر مبنای صف و ستاد برنامه ریزی شده و معاونتهای ستادی در جهت پیشبرد مجموعه و رسیدن به اهداف بلند سند تحول گام برداشته و با برنامه ریزی های استراتژیک و در اختیار قرار دادن آن به مدیران صف، مجموعه ی بانو امین را برای رسیدن به مدرسه ی تراز انقلاب اسلامی یاری مینمایند. .

معاونتهای ستادی :

معاونت آموزش و پژوهش

معاونت فرهنگی

معاونت مشاوره

معاونت اداری و پشتیبانی

معاونت طرح و برنامه

مدیران صف:

مقطع پیش دبستان                     

مقطع دبستان ۱                         

مقطع دبستان ۲                         

مقطع متوسطه ۱

مقطع متوسطه ۲

پژوهشکده کاوش

مرکز تربیت بدنی

مرکز رشد بین الملل