متوسطه یک

چالش تحریف شخصیت قهرمانان ملی و ایرانی

آشنایی با مسئولیت های ما در برابر خداوند، جهان آفرینش، خانواده و جامعه یکی از هدف های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم است . برای آمادگی پذیرش مسئولیت های اجتماعی در برابر اسطوره های ملی میهن عزیزمان، با داستانی زیبا اهمیت فعالیتهای کوچک در حمایت وحفاظت از اهداف اسطوره های ملی توسط دانش آموزان برای دوستانشان در کلاس مطالعات ارائه شد.

Related Posts