در زمستان ۱۴۰۰ کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی با حضور سرکار خانم عالی نژاد در ۲ جلسه ی ۲ ساعته ویژه تمامی معلمان مجتمع برگزار شد. در این کارگاه به موارد مهمی از جمله اصول، انواع، روش‌ها و ابزارهای سنجش و ارزشیابی به طور کامل پرداخته شد، همچنین در هربخش با طرح مثال‌ها و فعالیت‌هایی معلمان بهتر و کامل‌تر با موضوع مهم سنجش و ازرشیابی آشنا شدند.