گزارش پایگاه تابستانه پایه دوم

اهداف: یاداوری مطالب درسی در کلاس اولسنجش آغازین دانش آموزان برای کلاس دوملذت یادگیری با بازی و دست ورزیشکوفایی و خلاقیت و یادگیری با بازی و سرگرمی