اهداف ورزشی پیش دبستان

در دوسال پیش دبستان آمادگی جسمانی ابتدایی وژیمناستیک در حد حرکات زمینی وبازی های گروهی توسط مربیورزشی مجرب بامدارک مربوطه وطبق طرح درس آموزش داده میباشد وجهت ترغیب دانش آموزان به شنا و ورزش اردوهای مادر وکودک در ورزشگاه و استخر برگزار می شود.