واحد انتشارات مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها) برای نیل به اهداف عالی علمی، پژوهشی خود و به منظور گسترش مرزهای دانش و نیز سهولت و سرعت دستیابی به آثار علمی، ادبی، فرهنگی و هنری به نشر این آثار اقدام کرده است.