اهداف ورزشی مقطع دبستان دو

در ترم دوم سالانه از محیط سالن ورزشگاه جهت ورزش های توپی -آمادگی جسمانی وآزمون های تخصصی مربوطه به هر پایه که آموزش وپرورش تاکید کرده است وارزیابی ساختار اسکلتی و استعداد یابی جهت آماده سازی تیم های درون وبرون مدرسه ای واستفاده از استخر جهت آموزش شنا باطرح درس تدریس شده زیر نظر مربیانن متخصص پس از سطح بندی در هر رشته در گروه های مجز ا آموزش داده می شوند

افتخارات

کسب مقام اول والیبال در مسابقات تابستانی ۱۴۰۲

کسب مقام اول شنا تیمی در مسابقات منطقه ای ۱۴۰۲