واحد ستاد دو نقش زیر را در مجتمع ایفا می نماید:

۱- تدوین و روز آمد نمودن و اخذ مصوبه اهداف وراهبردهای میان مدت و درازمدت برای تحقق سند تحول و نقش دوم؛ هدایت؛ ارزیابی؛ نظارت و هماهنگی مقاطع و مراکز در حل  مسائل موجود و اجرای برنامه های مصوب و نیز تهیه و اخذ  مصوبه برنامه سال تحصیلی آتی بر اساس اهداف و راهبردهای مصوب است.

۲- معاونین ستادی، راهبردهای خود را تهیه نموده و پس از سیر مراحل تصویب توسط مدیرعامل به واحدهای صف ابلاغ می شود. از آنجاکه منشأ صدور این راهبردها واحدهای ستادی هستند، لازم است عناصر صف در تبیین و تفسیر برنامه‌ها از نظرهای کارشناسی و تخصصی عناصر ستاد کمک گیرند.