جلسه دانش افزایی با سخنرانی جناب آقای دکتر عزیزی 

جلسه مهارت افزایی والدین در عصر ارتباطات و اطلاعات

نمایشگاه سه ده تلاش مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)

div>

 دومین جلسه دانش افزایی با سخنرانی جناب آقای دکتر عزیزی 

مروری بر بازدید ااعضای انجمن اولیا و مربیان از مقاطع مجتمع آموزشی بانو امین (رها) 

جلسه دانش افزایی والدین با موضوع تربیت دخترانه با حضور جناب آقای دکتر عزیزی

برنده ی دومین جشنواره روش تدریس برتر