ستاد موظف است بر اساس سیاست ها و راهبردهای کلان مندرج در فاز اجرایی سند تحول بنیادین؛ و نیز مطالعه وضع موجود و توان واقعی؛ اهداف عملیاتی این سند را به طور سالیانه روز آمد نماید؛ به طریقی که در آذر ماه هر سال در دسترس صف؛ برای برنامه ریزی سال تحصیلی بعد قرار گیرد.

معاونین ستادی شامل معاون آموزش و پژوهش، معاون فرهنگی، معاون مشاوره، معاون اجرایی، معاون طرح و برنامه و مدیریت مالی و بودجه می باشند و آن ها برای انجام وظایف خود می توانند عناصر صف را بر اساس دستور العمل همکاری عناصر صف با ستاد دعوت به همکاری نمایند. 

واحد ستاد دو نقش زیر را در مجتمع ایفا می نماید:

نقش اول تدوین و روزآمد نمودن و اخذ مصوبه اهداف و راهبردهای میان مدت و درازمدت برای تحقق سند تحول و نقش دوم؛ هدایت؛ ارزیابی؛ نظارت و هماهنگی مقاطع و مراکز در حل مسائل موجود و اجرای برنامه های مصوب و نیز تهیه و اخذ  مصوبه برنامه سال تحصیلی آتی بر اساس اهداف و راهبردهای مصوب است.

وظایف این معاونت

کمک به معلمین و دانش آموزان برای درک و فهم بهتر اهداف آموزشی.

نظارت بر اجرای صحیح برنامه های درسی مقاطع.

نظارت بر حسن کار معلمان و ارزشیابی مستمر از کار ایشان.

تلاش در جهت ارتقاء رتبه علمی مقاطع و مدرسه در سطح منطقه و استان و کشور.

اخبار آموزشی

اختتامیه چهارمین جشنواره تدریس برتر

کارگاه‌های ریاضی همراه با پشتیبان ریاضی

کارگاه آموزشی علوم ویژه تمامی پایه‌ها

کارگاه سنجش و ارزشیابی

کارگاه‌های آفلاین فارسی اول و دوم