آموزش و یادگیری در  مجتمع بانوامین 

چرا باید مارا دنبال کنید؟

قبل
بعدی

درس افزار

سند تحول بنیادین

تقویم اجرایی

آموزش

فرهنگی

مشاوره

گاهنامه

آشنایی با متوسطه دو

دو عامل اصلی مقطع، فرهنگ و امکانات زیربنایی آن است . فرهنگ به شدت تحت تأثیر مدیریت و رهبری مدرسه و نیز چگونگی همکاری و روابط
میان معلمان است .امکانات زیربنایی، نیز چیزهایی مانند زمان، بودجه و ابزارهای ارتباطی است که مدرسه برای یادگیری و تغییر در اختیار دارد .
مدرسه برای اینکه در زمینه برنامه های درس ی ویژۀ خود، تصمیم گیری کند، نیاز دارد ارتباطات و همکاریهای درون و برون مدرس های خود را افزایش دهد.
مشارکت و همکاری مدیر و تمام کارکنان مدرسه در این برنامه ها موجب هم افزایی دانش و مهارتهای تعلیم و تربیتی آنان و ارتقای سطح تخصصی
مدر سه در این زمینه می شو د . به علاوه این دست همکاری ها و تصمیم گیریهای گروهی برای پا سخگویی به نیازهای فردی دانش آموزان به تدریج
موجب میشود، مدرسه اهداف ویژه و خاص خود را شکل دهد و با آزادی عمل و استقلال بیشتری آنها را دنبال کند .
تعاملات و همفکری گستردۀ کارکنان مدرسه و ضرورت به رهگیری از خرد
جمعی در مدرسه، فرهنگ و مناسبات مردم سالارانه تری نیز به مدرسه
می بخشد.
همچنین مدرسه به منظور غنای فعالیتهایش و بهرهمندی از ظرفیت والدین
و جامعه، باید شبکه تعاملاتش را گسترش دهد. این ارتباطات نفع دوسویه مدرسه وخانواده و در مجموع رشد مدرسه را به دنبال دارد

تازه‌ترین خبرها