دانشگاه امیرکبیر
قبولیهای دانشگاه شریف مجتمع بانو امین

افتخارات