میل به بزرگ شدن مهمترین عامل انگیزشی کودک جهت طی کردن فرآیند رشد وی می باشد. کودکی که به دلیل آسیب های مختلف از جمله سرخوردگی، احتیاط گری و حمایت گری بیش از حد والدین و … میل به بزرگ شدن ندارد، واگرایی داشته و به رغم رشد جسمی و توانمندیهای فیزیکی-ذهنی، عملکردهای غیر متناسب با سن خود داشته و از اعمال استقلال و پذیرش مسئولیت های سن خود لذت نمی برد. از این رو ضروریست میل بزرگ شدن در کودک جهت دهی، تامین و تقویت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب دیگر