فعالیت های کلاسی :هنر

روز ملی آزمایشگاه

فعالیت های دانش آموزان در درس علوم

کاوشگران

یلدای مهدوی

یادبود روز دانش آموز

اندازه گیری زاویه

تقسیم به کمک دسته های کاغذی

تمرین با نقاله

حفاظت از محیط زیست

محاسبه لوزی

حل مسئله به روش همیاری

همایش زلزله

پازل نقشه با ویژگی های آب و هوایی مختلف

نماد سازی خط و سنگ ها