فعالیت های کلاسی :هنر

روز ملی آزمایشگاه

فعالیت های دانش آموزان در درس علوم

کاوشگران

یلدای مهدوی

یادبود روز دانش آموز