قبل
بعدی

آشنایی با متوسطه یک

مقطع متوسطه یک مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین متولی رسمی تعلیم و تربیت در دوره نوجوانی در همه ساحت های تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت و بر اساس ویژگی های رشد نوجوان، تعالی بخش شخصیت او و طبق نظام معیار اسلامی و با مشارکت خانواده و بهره گیری از اساتید و کارشناسان خبره حوزه تعلیم و تربیت می باشد.

این واحد ماموریت دارد با تاکید بر شایستگی های پایه، زمینه دستیابی دانش آموزان به تثبیت هویت بر مبنای عقل ورزی و رسیدن به حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی به صورت نظام مند و متعادل در ساختاری کارآمد و اثربخش را فراهم سازد.

انجام این مهم، نقش زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی در ادامه دوره دوم و ورود به دوره سوم خواهد داشت.

تازه‌ترین خبرها