افتخارات

رستوران خمیری_ پیش یک

سلام سلام امروز که گل دخترا اومدن و به مدرسه، قشنگی و طراوت بخشیدن. با هم کلیی بازی کردیم ....

من توانمند(افرا)

سلام مامان سلام بابا؛ ما کلی چیزهای آشپزی جدید یاد گرفتیم.توپک خامه ای که با کیک و خامه درست کردیم..ژله...

مامان بازی(پروانه)

سلام مامان جونم سلام بابا جونماین هفته مامان بازی داشتیم. بله؛ بازم از خوبیهای مامان مهربون گفتیم.. این که چیکار...

سرزمین عروسک ها

سلام مامان جون سلام بابا جونما این هفته کلی بهمون خوش گذشت..سفر کردیم به سرزمین عروسک ها.. عروسک های مهربون...

کمک مومنانه

🍀سحر دیدم درخت ارغوانی🍀کشیده سر به بام خسته جانی!🍀به گوش ارغوان آهسته گفتم:🍀 بهارت خوش که فکر دیگرانی🌼 گویند که...