دبستان یک, گالری دبستان یک

تدریس فصل ٩ علوم ( نیروها) در پایه ی سوم با روش تدریس : بازی محوربرای تدریس اثرات نیرو/ دانش اموزان را گروه بندی کرده و بازی های ساخت قایق و مسابقه ی قایق بازی، بولینگ و دارت و طناب کشی به صورت ایستگاهی اجرا شد و آن ها در قالب بازی با نیرو و اثرات نیرو آشنا شدند