تمرین جمع عدد های شانه ای وچندتایی در قالب بازی در پایه دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

تمرین جمع عدد های شانه ای وچندتایی (یک رقمی ودورقمی)در قالب بازی طراحی شده گروهی در پایه دوم

ارکان بازی:

پرتاب مهره در قسمت های امتیاز بندی شده ،یاداشت وتبدیل این مراحل به عملیات جمع،ودرنهایت رسیدن به جواب