دبستان یک, گالری دبستان یک

تلفیق درس فارسی و ریاضی و اندازه گرفتن محیط دست و محیط کاربرگ نقشه ی ایران با کمک نخ کاموا و روبان در پایه ی سوم با هدف : آشنایی با مفهوم محیط اجسام