دبستان یک, گالری دبستان یک

هفته‌ی زمینه محور گیاه در پایه اول

هفته‌ی زمینه محور گیاه در پایه اول

روز اوّل

اهداف:

توانایی درمهارت انتخاب‌گری
توانایی عیب‌یابی و رفع نواقص در محصول خود

آشنایی جزئی با انواع گیاهان
آشنایی ابتدایی با صدا و نشانه‌ی نـ ن در کلمات مختلف

آشنایی با شکل عدد ۵
دست ورزی و تقویت ماهیچه‌های ظریف دست
 و…