وبلاگ

دبستان دو

ساخت فلاسک دختران کلاس چهارم

برای تدریس فصل گرما و ماده، از دانش آموزان خواسته شد یک فلاسک بسازند و به روش تدریس کاوشگری نکات مربوط به این فصل تدریس

دبستان دو

تدریس معکوس

برای تدریس کار با نقّاله از روش تدریس معکوس استفاده شد و جهت سنجش یادگیری از دختران فعّال پایه ی چهارم خواسته شد به کمک

دبستان دو

کار با متر دختران چهارم

برای تدریس مبحث اندازه گیری طول، از دانش آموزان خواسته شد ابتدا طول هایی را به کمک متر بسازند و با روش تدریس کتاب آشنا

دبستان دو

نمادها و خطّ تصویری گل های چهارم

دختران گل پایه ی چهارم به کمک نمادها و خطّ تصویری جملات مختلف را به صورت نوشتاری درآوردند و برای یکدیگر بیان کردند.

دبستان دو

داستان مجلّه ی رشد دختران پایه چهارم

دختران پایه ی چهارم با توجّه به داستان مجلّه ی رشد (شماره ی ۲) توانستند موضوع کلّی، موضوعات کوچکتر و تعداد بندهای یک متن را

دبستان دو

شناسنامه ی کشورهای همسایه ی ایران

دانش آموزان کلاس پنجم در درس اجتماعی با تهیه ی روزنامه ی دیواری و تحقیق گروهی توانستند اطلاعات زیادی از آداب و رسوم کشورهای همسایه

دبستان دو

فعالیت عملکردی دانش آموزان چهارم

دختران گل پایه ی چهارم به کمک نمادها و خطّ تصویری جملات مختلف را به صورت نوشتاری درآوردند و برای یکدیگر بیان کردند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است