ساخت فلاسک دختران کلاس چهارم

برای تدریس فصل گرما و ماده، از دانش آموزان خواسته شد یک فلاسک بسازند و به روش تدریس کاوشگری نکات مربوط به این فصل تدریس شد.

تدریس معکوس

برای تدریس کار با نقّاله از روش تدریس معکوس استفاده شد و جهت سنجش یادگیری از دختران فعّال پایه ی چهارم خواسته شد به کمک نقّاله، یک دایره را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنند.  

کار با متر دختران چهارم

برای تدریس مبحث اندازه گیری طول، از دانش آموزان خواسته شد ابتدا طول هایی را به کمک متر بسازند و با روش تدریس کتاب آشنا شوند.  

داستان مجلّه ی رشد دختران پایه چهارم

دختران پایه ی چهارم با توجّه به داستان مجلّه ی رشد (شماره ی ۲) توانستند موضوع کلّی، موضوعات کوچکتر و تعداد بندهای یک متن را تعیین کنند و با بند مقدّمه و نتیجه گیری آشنا شدند.

شناسنامه ی کشورهای همسایه ی ایران

دانش آموزان کلاس پنجم در درس اجتماعی با تهیه ی روزنامه ی دیواری و تحقیق گروهی توانستند اطلاعات زیادی از آداب و رسوم کشورهای همسایه به دست بیاورند.