حضور دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی

جشن الفبا پایه اول

مراسم جشن عبادت پایه سوم

فعالیت هنر در مدرسه مجازی