املای خلاق در پایه دوم

ایجاد انگیزه تدریس تشدید در پایه اوّل

ایستگاه موسیقی دان کوچک پایه دوم

تماتیک آب پایه اول ابتدایی

مراسم ۱۳آبان ۱۴۰۰

حضور دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی

جشن الفبا پایه اول

مراسم جشن عبادت پایه سوم

فعالیت هنر در مدرسه مجازی