وبلاگ

دبستان یک

گزارش روز دوم تماتیک سنگ کلاس اول

دانش آموزان در این روز(روزدوم  تماتیک سنگ و خاک ) به ادامه ی ساخت سد ، بازی با سفال و آموختن خواندن و نوشتن کلمه

دبستان دو

دختران کاوشگر پایه ی چهارم

دختران کاوشگر پایه ی چهارم به کمک ابزارهای موجود به ساخت مدار ساده، سری، موازی و ساخت مدار با یک تکّه سیم پرداختند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است